Hästunderstödda insatser

 

Hästunderstödda insatser, HUI

 

 

Hästunderstödda insatser, HUI, spänner över ett brett fält av terapeutiska, sociala och pedagogiska inriktningar där man använder hästen, hästens miljö och de aktiviteter som samvaron med hästar kan erbjuda i syfte att ge stöd och behandling. Det unika med hästunderstödda insatser är fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang och djur och natur i en självklar kombination.

 

Att samverka med hästar ger möjlighet att erbjuda rehabilitering utifrån ett helhetsperspektiv. Nödvändigheten att kommunicera med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande vilket skapar en god miljö för inlärning. Samvaron med hästar ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro. När man är med hästar finns det inte plats för andra tankar utan man befinner sig helt i nuet. Hästens miljö och de aktiviteter som ingår kan bland annat beskrivas som meningsbildande, varierade, motiverande, fysiska, engagerande och verkliga. Innehållet går att variera och anpassa till individuella behov men bygger samtidigt på de rutiner som finns för hästarnas väl och för både vår och deras säkerhet. Det skapar en miljö som är förutsägbar men ändå innehållsrik.

 

Hästens rörelser och ridningens terapeutiska egenskaper är komplexa och berör många aspekter av en persons förmågor. Då hästen rör sig i gångarten skritt överförs tredimensionella rörelser till ryttaren så att dennes bäcken och bål rör sig likt normal gång. Detta sker cirka 3 000 gånger under ett ridpass på 30 minuter. Ryggradens muskler påverkas av hästens rörelser att repetitivt och rytmiskt aktiveras samtidigt som man ständigt försätts ur balans. Nödvändigheten att förhålla sig till hästens rörelser ger en frekvent men lågbelastande styrke- och balansträning. De olika övningar som häst och ryttare gör tillsammans ställer även krav på kommunikation, koordination och kroppskännedom hos ryttaren och erbjuder en outsinlig källa till variation och ökad svårighetsgrad.

 

Hästunderstödda insatser förekommer inom en rad olika verksamhetsområden som t.ex. neurologisk rehabilitering, habilitering, psykiatri, skola och psykosocial omsorg.

 

Terminologi

Hästunderstödda insatser (HUI), parablybegrepp för hästunderstödd terapi (HUP), hästunderstödd pedagogik (HUP) och hästinderstödd aktivitet (HUA), ersätter det tidigare begreppet ridterapi. Orsaken är att ordet ridterapi gav en skev bild av vad som fanns i begreppet liksom att ordet ridning indikerar enbart uppsutten verksamhet fast det i utövarens begreppsvärd innehåller allt det som ingår i att vara med hästen.

Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI, förordar därför begreppet hästunderstödda insatser som följer den internationella terminologin inom både HETI och IAHAIO. Detta har fått genomslag i den svenska terminologin och ordet ridterapi har fasats ut i offentliga sammanhang och i senare forskning och utvecklingsarbete.