Forskning & utveckling

FORSKNING OCH UTVECKLING


Programförklaring


Forskning och utveckling vid Stall Kungsgården ska bidra till att stödja människor i utsatta livssituationer genom individinriktade insatser som främjar ett värdigt liv. Verksamheten ska bidra till att förverkliga Agenda 2030 beträffande målen om god hälsa och välbefinnande samt minskad ojämlikhet. Alla insatser ska präglas av den människosyn som uttrycks i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och de fyra grundläggande principerna i barnkonventionen. Likaså ska hästens värde, värdighet och välbefinnande främjas. Mod, nyfikenhet, lyhördhet och etisk medvetenhet är ledord för forsknings- och utvecklingsinsatser.