Hållbarhetspolicy

HÅLLBARHETSPOLICY

Policy

Stiftelsen Hippocampus verksamhet Stall Kungsgårdens hållbarhetsarbete ska baseras på långsiktiga och hållbara lösningar för miljö och ekonomi. Grundtanken i vårt hållbarhetsarbete är att hantera och åtgärda källan till identifierade problem samt vara proaktiva i att förhindra uppkomsten.


Stall Kungsgården ska alltid vara en säker plats att vistas på för såväl deltagare som medarbetare samt andra som besöker verksamheten. Mod, nyfikenhet, lyhördhet, tillit och god etisk medvetenhet är ledord för att skapa en hållbar verksamhet vid Stall Kungsgården. Likaså ska hästens värde, värdighet och välbefinnande vara i fokus och främjas. 


Stiftelsen Hippocampus ska i sin verksamhet Stall Kungsgården följa gällande lagstiftningar, verka för och följa utvecklingen för ständiga förbättringar samt identifiera viktiga aspekter  inom samtliga hållbarhetsområden: miljö, ekonomi, sociala hållbarhet samt arbetsmiljö och säkerhet.


Hållbarhetsmål

De övergripande hållbarhetsmålen är att vara fossiloberoende gällande energi och drivmedel, ha en god och förutsägbar ekonomi, minimera användandet av emballage och andra förpackningar samt kontinuerligt arbeta för en god social och trygg miljö för alla som deltar i Stall Kungsgårdens verksamhet, såväl besökare, medarbetare som hästar. Till stöd för ovanstående arbete har en handlingsplan tagits fram inom de olika hållbarhetsområdena.